Gépjárműadó

Az adó tárgya:

A belföldi érvényes rendszámtáblával („E” és „P” rendszám is) ellátott gépjármű, tehergépjármű, pótkocsi, valamint Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű, a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi (cégautó), továbbá motorkerékpár (amelynek két vagy három kereke van és a tervezési legnagyobb sebessége 45 km/óránál nagyobb, továbbá olyan négykerekű gépjármű, amelynek saját tömege legfeljebb 550 kg és motorteljesítménye nem haladja meg a 15 kilowattot) után adót kell fizetni. A gépjárműadó nem terjed ki a belföldi rendszámmal ellátott mezőgazdasági vontatóra a lassú járművekre és a lassú jármű pótkocsijára.

Az adó alanya

 • Aki az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel a gépjármű hatósági nyilvántartásban.
 • Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
 • Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Az adó alapja:

 • Az adó alapja személyszállító gépjármű – az autóbuszt kivéve – nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
 • Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
 • Az adó alapja a tehergépjármű nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Az adó mértéke:

 • gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben – Adó mértéke: 345 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 4-7. naptári évben – Adó
 • gyártási évet követő 8-11. naptári évben – Adó mértéke: 230 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 12-15. naptári évben – Adó mértéke: 185 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években – Adó mértéke: 140 Ft/kilowatt

a.) Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén:

 • minden megkezdett 100 kilogrammja után 850 Ft.

b.) az a.) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén:

 • minden megkezdett 100 kilogrammja után 1.380 Ft.

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

 

Adókötelezettség kezdete:

 • Használt gépjármű vásárlása esetén: a vásárlást követő év január 1-től,
 • Új gépjármű vásárlása esetén: a vásárlás (forgalomba helyezés) napját követő hónap 1. napja,
 • Gépjármű forgalomba helyezése esetén: a forgalomba helyezést követő hónap 1. napja,
 • Külföldről behozott jármű esetén: a forgalomba helyezés napját követő hónap 1. napja,
 • „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén: a rendszámtábla kiadásának napja.

Adómentesség: 

Mentes az adó alól:

 • Bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását szolgáló egy személyszállító gépjármű. Az alábbi, adómentességrejogosító, a súlyos mozgáskorlátozottság tényét alátámasztó igazolások valamelyikét szükséges bemutatni:
  • a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv által közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolat
  • fogyatékossági támogatás (MÁK általi) megállapításáról szóló hatósági határozat másolat
  • magasabb családi pótlékra jogosító igazolás másolat
 • a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló gépjármű,
 • nyilatkozat alapján a társadalmi szervezet, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű abban az évben, ha a tárgyévet megelőző évbentársasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett
 • nyilatkozat alapján az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott,
 • a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő a tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után.

Adókedvezmények:

 • 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a külön jogszabály szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
 • 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a külön jogszabály szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
 • Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével – fuvarokmánnyal igazoltan – olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél a Magyar Köztársaság területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, a következő meghatározott adókedvezményre jogosult:
  • Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett 20%-a. 2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre megállapított fizetendő adó 10%-a.
  • Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti – fuvarokmánnyal igazolt – igényét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz, amely az adókedvezményt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül bírálja el.
  • Az adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette.

Bevallási kötelezettség:

2004. január 1-től nincs bevallási kötelezettség. Az adó mértékének megállapítása a gépjármű hatósági nyilvántartásbabejegyzett adatok alapján történik. Ez alól kivétel a mentesség megnyíltának vagy megszűnésének bejelentése, amely továbbra is az adózót terheli.

Adó megfizetése:

A befizetés történhet csekken vagy átutalással a 11738118-15728829-08970000 számlaszámra.

Befizetési határidő:

 • I. félévi gépjárműadó: március 16.
 • II. félévi gépjárműadó: szeptember 15

Az évközben adókötelessé váló jármű esetében az adó összegét a megállapító határozatban foglaltak szerint kell megfizetni.

Illetékesség:

Esztár Község közigazgatási területe.

Jogorvoslati lehetőség:

A hozott határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz címzett, Esztári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft, melyet a Esztár Község Önkormányzat 11738118-15728829-03470000 számú „Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla” javára átutalással vagy csekken kell megfizetni.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. §
 • A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény