Egészségügyi rendelet

Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016. (VI. 01.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

 

Esztár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szó- ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) A rendelet célja, hogy Esztár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén – az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást végző háziorvos szolgáltatókra, fogorvos szolgáltatókra, valamint a védőnői körzetekben ellátandó védőnői tevékenységre.

2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

2. §

(1) A területi ellátási kötelezettség körében az Önkormányzat háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteket alakít ki.

(2) A 0-18 éves korú (gyermek), valamint a 18 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása egy háziorvosi körzetben történik. A képviselő-testület a háziorvosi körzet területét Esztár község közigazgatási területében határozza meg. A körzet székhelye: 4124 Esztár, Bocskai u. 7.

(3) Az egészségügyi alapellátás körében ellátandó fogorvosi szolgáltatás vegyes fogorvosi körzetben történik, melynek területe Esztár, Pocsaj és Kismarja községek közigazgatási területe. A fogorvosi alapellátás körében ellátandó feladat a felnőtt és gyermekfogászat, valamint az iskolafogászati ellátás biztosítása. Székhelye: 4125 Pocsaj Rákóczi u. 23-3.

(4) A védőnői feladatok ellátása egy védőnői körzetben történik, melynek területe megegyezik a háziorvosi körzet területével. Székhelye: 4124 Esztár, Árpád u. 3. sz.

(5) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 4031 Debrecen István u. 6.

(6) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 4124 Esztár, Bocskai u. 7. sz. alatti orvosi rendelőben történik.

 

4. Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házi orvosi körzetnek kialakításáról szóló 7/2002. (VII. 04.) önkormányzati rendelete.

 

Esztár, 2016. május 31.

           Szécsi Tamás                                           Fekéné Tarcsi Csilla

polgármester                                                     jegyző

 

Kihirdetve: 2016. június 1.

Fekéné Tarcsi Csilla

jegyző