FELHÍVÁS!

Tisztelt Esztári Lakosok!

Esztár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 31-én tartott ülésén elfogadta a helyi települési támogatásokról szóló rendeletének a módosítását, amelyben három új ellátási formát vezetett be.

  1. Lakhatási támogatás

Az önkormányzat lakhatási támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres, víz- illetve csatornadíj kiadásaik viseléséhez az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.

Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj (28.500Ft) mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft) , és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A lakhatási támogatás kizárólag természetben nyújtható szociális ellátás, melynek folyósítása a közszolgáltató felé történő közvetlen átutalással valósul meg. Tehát közvetlenül pénzösszeg kifizetésére nem kerül sor, a havi támogatás összegét a Debreceni Vízmű Zrt fogja a jogosult számlájában jóváírni.

A támogatás összege havonta legfeljebb 3.000 Ft lehet. Ez azt jelenti, hogy akinek a havi számlája a 3.000 Ft-ot nem éri el, abban az esetben a támogatás a 3.000 Ft-ot el nem érő számla összege. Amennyiben a számla meghaladja a 3.000 Ft összeget, abban az esetben az Önkormányzat átutalja támogatásként a Debreceni Vízmű Zrt részére a 3.000 Ft támogatást, és a 3.000 Ft támogatáson felüli rész kerül kiszámlázásra a fogyasztó részére.

A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától egy év időtartamra állapítható meg.

A támogatás megállapításának további feltétele a támogatást kérő lakókörnyezetének tisztántartása, valamint az, hogy a szennyvízszolgáltatást igénybevegye, amennyiben arra kötelezett.

A támogatás igénylésére formanyomtatvány szolgál, mely a Polgármesteri Hivatalban Rácz Tiborné ügyintézőnél vehető át. A kérelem folyamatosan benyújtható, de csak a tárgyhó 20-ig benyújtott kérelmek esetében állapítható meg a támogatás tárgyhó 1-től.

A támogatás megállapításával kapcsolatos egyéb információ a Polgármesteri Hivatalban kérhető.

 

  1. Gyógyszertámogatás

 

Azon személyek részére, akik a Kormányhivatal által kiadott közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkeznek, az Önkormányzat a helyi szociális rendelet szerinti feltételek fennállása esetén gyógyszertámogatást állapíthat meg.

A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott támogatás az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg:

a.) egyedül élő személy esetén, ha az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj (28.500 Ft) mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft), és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %- át(7.125 Ft) .

b.) családban élő személy esetén, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft) , és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %- át (7.125 Ft).

A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott támogatás csak a kérelmező krónikus betegségére tekintettel a járóbeteg ellátás keretében rendelhető egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló jogszabályban meghatározott gyógyszerekre vehető igénybe.

A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott támogatás évente legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg.

A kérelemhez mellékelni kell a járási hivatal alanyi és normatív közgyógyellátás iránti elutasító határozatát, a házi orvosi, valamint a gyógyszertári igazolást is.

A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott támogatás összege a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége, de legfeljebb 12 000 Ft lehet. (6.000 Ft szakorvosi, 6000 Ft nem szakorvosi javaslatra).

Ebben az esetben sem kerül sor a támogatás kifizetésére, hanem a jogerős határozat birtokában kerül sor a helyi gyógyszertárban a gyógyszer kiadására a határozatban feltüntetett támogatás mértékéig.

Különös méltánylást érdemlő esetekben is van lehetőség gyógyszertámogatásra, illetve gyógyászati segédeszköz beszerzése is támogatható a rendeletben meghatározott szabályok szerint.

  1. Védőoltás támogatása

Az Önkormányzat a bárányhimlő, a gennyes agyhártyagyulladás, valamint a kullancscsípés okozta agyvelőgyulladás elleni védőoltások térítési díjához támogatást biztosít a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 0-14 éves korú lakosság részére.

A támogatás összege gyermekenként max. 10.000 Ft.

A védőoltások nem kötelező védőoltások, tehát az igénybevétele önkéntes, kérelemre történhet. A támogatásra való jogosultság megállapítását a törvényes képviselő kezdeményezheti.

A támogatás iránti kérelmet a védőoltás beadását követő 30 napos jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál.

A kérelemhez mellékelni kell a beadott védőoltásról szóló, a településen területi ellátási kötelezettséggel feladatot ellátó háziorvos igazolását és az oltóanyag megvásárlását igazoló gyógyszertári bizonylatot. Az igazolás az oltási könyv bemutatásával is helyettesíthető.

 

Mindhárom ellátással kapcsolatosan részletesebb tájékoztatást kaphat a Polgármesteri Hivatalnál, Rácz Tiborné ügyintézőnél, ahol beszerezheti a támogatások igényléséhez használható formanyomtatványokat is.

 

Esztár, 2016. április 1.

 

Szécsi Tamás sk.

polgármester